Comments   

# 好想翁zhangqin 2020-08-08 17:19
翁,我真是非常想念你
# 好想翁zhangqin 2020-08-08 17:21
翁美玲,你是永远的黄蓉
# 真的想你zhangqin 2020-08-09 06:49
射雕英雄传的黄蓉,阿翁,蓉儿,想你想你啊
# RE: 1982 December 8: Hong Kong TV NewsZhang 2020-08-18 12:45
阿翁,没人能和你比,最俏丽的黄蓉